Voluntarios OAFI

La Fundació OAFI és una fundació privada constituïda per temps indefinit sota la denominació de Fundació Osteoarthritis Foundation International (OAFI) en data 25 de febrer de 2016. Subjecta al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2965.

La Fundació està compresa en l’establert al Títol III, Capítol I, Article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Durant l’exercici 2017, els membres del patronat no han rebut cap mena de remuneració per part de la Fundació OAFI pel fet de ser patrons. Així mateix, tampoc han rebut cap mena de bestreta ni de crèdit al llarg de l’exercici.

Podeu consultar l’última Memòria i Compte de Resultats de la Fundació aquí: OAFI – Memoria 2017

Ayúdanos a mejorar la calidad de vida de los pacientes de Artrosis